game
Bob Ajawakom

Bob Ajawakom

บรรณาธิการบริหาร The E World คุณพ่อของลูกแมวสามสี เป็นคนติดบ้าน อยู่บ้านจนกำแพงขอร้องให้ออกจากบ้านบ้าง แต่ก็ยังไม่ยอมออก เถียงกำแพงไปว่ากูไม่ออก ออกแล้วแมวกูจะเอาอะไรแดก